Pondělí, 27 května, 2024

Historie

Co bylo příčinou, že byl založen náš sbor? Předně to byly velké požáry , o kterých máme záznamy z roku 1858 . Požáry , které měly velké rozsahy , škody a ohrožovaly majetek spoluobčanů a proto bylo 22. května roku 1881 rozhodnuto, že bude sbor založen . Tohoto dne na ustavující schůzi bylo zvoleno předsednictvo. Předsedou byl zvolen pan Ferdinand Patočka. 31. července téhož roku se konala první valná hromada, na které již bylo přijato 57 členů . Dne 30.srpna za přítomnosti 41 členů byly na programu schůze volby . Za velitele byl zvolen pan Antonín Ferles ml.,za místo velitele pan František Říha. Dne 11. září z pořádané akademie byl získána finanční hotovost ve výši 80 zlatých a 60 krejcarů.

Dne 1.listopadu 1881 byla provedena úmluva mezi sborem a rolnickým pojišťovacím ústavem týkající se dvoukolové stříkačky . Tato úmluva byla změněna za stříkačku čtyřkolovou. Tuto převzal velitel pan Antonín Ferles a stříkačka se v blízké době dobře osvědčila . Dne 1.února roku 1882 se konal první hasičský ples.

V roce 1883 byl dán návrh, aby sbor vstoupil do hasičské župy. Po odchodu spolkového kronikáře pana Bedřicha Šlika zůstala pamětní kniha sboru bez dalších záznamů až do roku 1959, kdy náš sbor požádal městského archiváře pana Emila Vlasáka, aby z městského archivu, kde se zachovaly veškeré písemnosti hasičstva, doplnil pamětní knihu. Sboru bylo vyhověno a pamětní kniha byla doplněna, tudíž byl dokončen i rok 1885.

V roce 1885 obec propůjčila hasičskému sboru bývalé masné krámy, vedle radnice na náměstí, které byly přebudovány na hasičskou zbrojnici . V červenci roku 1886 se konal v Čelákovicích sjezd Mělnické župy, za velké účasti lidí z okolí. Při této příležitosti byla odhalena pamětní deska na rodném domě českého buditele Josefa Vojtěcha Sedláčka v Sedláčkově ulici čp.102.

Roku 1891 se část sboru zúčastnila sjezdu Slovanského hasičstva v Praze. Stříkačka od rolnické záložny byla prodána do obce Záluží . Od firmy R.Smékal byla koupena nová stříkačka na pérech za 830 zlatých i s příslušenstvím. Tato stříkačka byla vybrána na jubilejní výstavě v Praze. V roce 1892 se 14 členů zúčastnilo Všehasičského sjezdu . Při 20. výročí trvání hasičského sboru se konal župní hasičský sjezd. Zúčastnilo se ho 30 hasičských sborů a 308 členů. Župní valná hromada se konala v hostinci u Tykačů . Odpoledne byla 2 veřejná cvičení – školní a praktická. V městském archivu byly nalezeny záznamy o velkých ohních, které byly zaslány do hasičského muzea.

12.května 1903 velký požár v domě J.Mezeny čp. 154. V červenci roku 1903 se sbor zúčastnil slavnostního položení základního kamene pomníku Mistra Jana Husa v Praze.

V roce 1906 byla udělena 8 členům sboru císařská pamětní medaile za 25-ti letou záslužnou činnost. Z období první světové války 1914 – 1920 nebyly nalezeny žádné záznamy.

V roce 1920 je ve sboru neutěšený stav, vzniká roztříštěnost.

V roce 1931 je zakoupen stoj od firmy Ebrt za 46 500 Kčs a dopravní vůz přizpůsobený za 37 000 Kčs , 300 metrů hadic za 9 000 Kčs celkem za 92 000 Kčs .Župní sjezd se konal 28. června v Čelákovicích. Na sjezdu cvičilo 337 účastníků. Byli vydány diplomy 5 členům za 50 let činnosti, 3 členům za 40 let a 3 členům za 30 let činnosti.

Roku 1935 při odhalování pamětní desky panu Václavu Zárubovi na škole na náměstí byla naším sborem zajištěna čestná stráž. 6. – 7. srpna roku 1938 se konalo slavnostní rozvinutí praporu. Šestého byl prapor slavnostně předán a sedmého se konal průvod městem, který končil na náměstí, kde byly předneseny slavnostní projevy, hrány hymny a bylo provedeno rozvinutí praporu,přísaha členstva, slavnostní slib a uspořádaná přehlídka sboru. V období okupace naší země nacistickým Německem se členové dobrovolné hasičské organizace stále více a aktivněji podíleli na boji proti okupantům. Řada dobrovolných hasičů svůj život v tomto boji položila.

Začátkem roku 1939 byla zorganizována sbírka na uprchlíky z pohraničí. 12.3. téhož roku se konala valná hromada a za tři dny po této schůzi došlo k okupaci celé naší země nacistickým Německem. V dalších letech bylo 7 členům zavedeno zvonkové poplachové zařízení do jejich bytů a v hasičské zbrojnici na náměstí byly stanoveny hlídky, které musely být v pohotovosti.

První schůze po osvobození se konala 13.6. roku 1945, na této schůzi bylo poděkováno všem členům za vzorné konání požárních povinností v těžkých dobách okupace a veliteli bylo poděkováno za jeho odvahu a statečnost, za vymáhání potřeb sboru. Byla uctěna památka obětím usmrceným za okupace. V dalších letech nastal pokles činných členů a nezájem města vstoupit do hasičského sboru.

V roce 1950 dne 27. srpna se konalo za spoluúčasti podnikového hasičského sboru TOS na hřišti cvičení a to ukázka s hadicemi a požární útok.

V roce 1951 dne 5. dubna se konala valná hromada, které se zúčastnil hasičský sbor TOS, který nám nabídl úzkou spolupráci. Z této nabídky vzešlo velké oživení a opětovné sloučení našeho hasičského sboru v Čelákovicích.

V roce 1952 byl Československý svaz hasičstva prohlášen za dobrovolnou organizaci celostátního významu. Roku 1952 se konala slavnost 70 let založení našeho sboru, která se měla konat již v roce 1951.

Roku 1953 dne 15.června se v kulturním domě konala okresní konference, při níž byla uspořádána výstava. V tomto roce již v našem městě existovaly tři hasičské sbory, náš městský hasičský sbor a dva podnikové TOSu a Kovohutí. Při slavnostech prvního máje musel náš sbor a okolní sbory narychlo k velkému požáru do Kounic, kde byly zachráněny velké hodnoty. Družstvo hasičů TOSu se probojovalo do celostátního kola v Olomouci .

Od roku 1956 do roku 1959 se nezachovaly žádné dokumenty.

Na rok 1961 připadlo 80. výročí založení požárního sboru, v tomto roce byl dán návrh na vytvoření městského výboru, který měl sdružovat jednotky Záluží, Kovohutě, TOS a naší jednotku. 10 prosince 1964 byli převedeni členové jednotek Záluží a Kovohutě do naší jednotky.

V roce 1966 se muži probojovali až do krajského kola v Hořovicích, kde se umístili na 4 místě.

Roku 1967 se v Čelákovicích konal okresní den požárníků.

Roku 1971 naše jednotka oslavila 90. výročí založení a jeden z našich členů se stal velitelem dobrovolné požární ochrany v hlavním městě Praze.

V roce 1973 se v soutěži o nejlepší místní požární sbor okresu Praha-Východ náš sbor umístil na krásném 3. místě.

Tatra 111

Roku 1975 náš sbor obdržel od okresní inspekce cisternový vůz TATRA 111, tento vůz byl upraven a nastříkán. Ve hře Plamen se družstvo mládeže umístilo v prvním kole na 3. místě.

Na rok 1976 připadlo 95. výročí založení hasičského sboru v Čelákovicích, v kulturním domě byla k vidění výstava, zorganizována obvodová soutěž požárních družstev a průvod městem, který vyvrcholil slavnostní schůzí v kulturním domě. Po schůzi bylo provedeno námětové cvičení a poté byly slavnosti zakončeny slavnostní zábavou. V celostátní hře mládeže Plamen, konané v Čelákovicích se naše družstva umístila na 4. a 10. místě. Na okresním kole v Jirnech obsadilo naše družstvo mužů 2. místo. V dalším kole mládežníci v Mukařově obsadili 2.místo.

Roku 1978 došlo ke změně velitele sboru, novým velitelem sboru byl zvolen pan Vl. Neumann .

VPÚ Stará Boleslav nám 11.června 1979 předala skříňový dopravní vůz SAVIEN A30. Na okresní soutěži v Ondřejově družstvo mužů vybojovalo 1.místo.

Rok 1981 začal přípravami na 100. výročí založení sboru . V rámci oslav byl uspořádán průvod městem, který končil na stadionu Míru. Při průvodu byla položena kytice k pomníku padlých na náměstí. V kulturním domě s pomocí pana Špačka byla instalována výstava. Slavnostní schůze proběhla v politické škole, po schůzi za účasti ostatních sborů proběhlo námětové cvičení. Na stadionu proběhlo okresní kolo mládeže Plamen. Výstavy v kulturním domě se zúčastnilo 2302 občanů. Náš vůz TATRA 111 byl převeden do ZO Nehvizdy a nám přidělen cisternový vůz CAS 16. Dne 13.7. byl po odvolání pana Rogovského do funkce předsedy ZO navržen a zvolen pan Fridrich . O měsíc později jsme převedli vůz TATRA 805 do ZO Sedlčánky.

Roku 1983 na výroční schůzi byl zvolen preventářem pan Poštolka.

4.2.1984 se konal sraz požárníků v kulturním domě. Naši členové pomáhali při zajišťování trastové soutěže TOSu a okresního kola. Na funkci nového velitele byl navržen pan Růžička a na jeho zástupce pan Prchal.

9.3 roku 1985 se konal další ples, na kterém hrála populární hudba Přívoranka. V tomto roce přišli noví členové Roman Sušánek, Milan Brabec,Petr Toman a paní Wimrová a Salačová. Pomoc při okresní spartakiádě se zajištěním služby na stadionu Míru. Zájezd 21.9. do metodického centra PO v Přibyslavi. Dne 5.10.se konala výroční členská schůze za účasti 35 členů a 19 hostů na které byl zvolen novým velitelem pan Prchal. Dne 23.11. se konala okresní konference.

Začátkem roku 1986 jsme byli seznámeni s novým zákonem o požární ochraně č.133/85sb., který nabýval platnost od 1.7.1986 a s plánem výstavby nové hasičské zbrojnice v Čelákovicích. V tomto roce proběhly také oslavy 105. výročí založení sboru.

CAS 25

Roku 1989 se naši členové účastnili výstavby nové hasičské zbrojnice, 11.4.proběhla výměna cisterny CAS 16 za vozidlo CAS 25.

V roce 1990 se družstvo mládeže účastnilo soutěže ve Vodochodech a umístilo se na 3.místě. V tomto roce proběhly změny ve struktuře hasičů, nové názvy ,nové stanovy a novelizace zákonů. Do vozidla CAS 25 byla zakoupena a zabudována radiostanice. Od 1.12. nové názvy Sdružení hasičů ČMS a Sbor dobrovolných hasičů. Výroční valná hromada se konala 22.12.

Začátkem roku 1991 měl náš sbor 37 mužů a 9 žen a přišli noví členové Petr Čechlovský, Daniel Krejčí a vrátil se Milan Mucha. Stavba nové hasičské zbrojnice byla pozastavena z důvodů krytí financemi. V rámci 110. výročí našeho sboru byl v Čelákovicích dne 2.6. uspořádán okresní den hasičů s výstavou techniky na náměstí, uspořádána soutěž mládeže Plamen, ukázka vyprošťovací techniky a koncert hasičské hudby ze Skutče na náměstí.

V roce 1992 jsme byli přeřazeni do první zásahové skupiny a byl nově rozdělen náš okres. Roku 1994 ve dnech 1.2. až 24.2. byli prováděny kontrolní dny na nové hasičské zbrojnici, do které jsme se začali stěhovat 16.7.

Oficiální převzetí nové hasičské zbrojnice proběhlo 1.9.1994. 27.9. jsme pak předali na městský úřad klíče od vyklizené staré hasičské zbrojnice, se kterou jsme se rozloučili v dobrém.

V roce 1995 dostala naše vozidla CAS 25 a DVS 12 nový lak a během roku se do-vybavovala veškerým nábytkem. Ke konci roku byly zakoupeny nové radiostanice do vozidel a vrátnice. O měsíc později se zakoupily čtyři kusy ručních radiostanic.

Roku 1996 ve dnech 17-19.5. postihly záplavy naše město a obce Záluží a Zápy. Naše družstvo se účastnilo okresního kola v Jirnech a noční soutěže v Odoleně Vodě. V polovině roku bylo zakoupeno dvacet kusů svolávacího systému. Přijat nový člen pan Vichera .

Roku 1998 byla provedena kontrola a přeměření staniček svolávacího systému. Novou členkou se stala paní Radka Čechlovská. Na železničním mostě tragicky zahynul p.Rápek člen mládežnického kolektivu. Přidělen další dýchací přístroj Saturn, od 18.11. se měnily volací znaky a byly zakoupeny nové přilby Schubert.

Rok 1999 nám přinesl tání sněhu v jarních měsících a následné zvednutí hladiny řeky Labe, na příkaz útvaru povodí se prováděly kontroly hladiny řeky na našem úseku, který sahá od obce Sedlčánky až po Lázně Toušeň. Účast našeho družstva mužů na Memoriálu Antonína Wimra v Brandýse a na okresním kole v Letově. Městský úřadem byla zakoupena motorová pila a zároveň provedeno školení na její obsluhu. Zemřel dlouholetý člen sboru pan Ladislav Báča.

Začátkem roku 2000 zemřel dlouholetý člen sboru pan Jaroslav Holeček. 8.ledna proběhla valná hromada za účasti 29 členů a 14 hostů. Do výboru sboru byli zvoleni pan Fridrich, Mucha, Petržel, Vichera a paní Tomečková. Velitelem sboru byl zvolen pan Mucha. Do řad okresního sdružení Prahy-Východ byli ze sboru zvoleni pan Mucha do rady represe, pí Tomečková do rady mládeže a pan Vichera do rady prevence. Novými členy jsou paní Bérová a Voběrková a pan Bér. Schůzka v Poříčanech o nákupu renovovaného vozu bez vybavení. Dne 13.5. se naše družstvo zúčastnilo Staroboleslavského poháru, 3.6. okresního kola v Brandýse nad Labem.

CAS 25K

Dne 12.7. roku 2000 nám bylo panem Desenským ze Sehatu Poříčany přivezen přestavený cisternový vůz CAS 25 K (LIAZ 101 860 ). Vozidlo bylo bez vybavení, toto vybavení bylo nárokováno na městském úřadě, ten nám vyšel vstříc a byl nám navýšen rozpočet na rok 2001 o 500 000Kč. Byli přijati noví členové pan Boris, Mareček, paní Borisová, Sobotová, Štenclová a slečna Pavla Bérová. Dne 2.9. jsme se účastnili soutěže v Jirnech. Po celý měsíc září se držela hotovostní služba v souvislosti z Pražskou konferencí měnového fondu. Velitelkou žen byla na schůzi zvolena paní Šárka Bérová a byla zahájena znovu činnost družstva mládeže. Měsíc listopad přinesl účast na soutěži v Šestajovicích a noční soutěži v Dolínku. Koncem roku 2000 začaly přípravy na oslavy 120. výročí založení našeho sboru v Čelákovicích. Jednotka v tomto roce zasahovala u 49 případů.

foto

Dne 26.1. roku 2001 proběhla v hasičské zbrojnici valná hromada za účasti 26 členů a 34 hostů. V tomto roce také zemřel jeden z dlouholetých členů sboru Josef Růžička. Naše jednotka se zúčastnila pokusu o světový rekord v dálkové dopravě vody u Mimoně a letišti Hradčany. V rámci oslav 120. výročí založení sboru v Čelákovicích se na stadionu Míru konalo okresní kolo mládeže a dorostu ve dnech 19.a 20.května 2001.Dále proběhla mimořádná valná hromada v kulturním domě, na které byla přednesena výroční zpráva, předány medaile, složen slib mladých hasičů a dorostu. Třem našim členům pánům Jiřímu Hanzlovi, Martinu Petrželovi a Milanu Muchovi byli předány za mimořádnou činnost věcné dary, nové přilby Galett. Na náměstí proběhla výstava hasičské techniky pozvaných sborů a ve spolupráci s naším sborem předveden s rychlým zásahovým vozidlem HZS Stará Boleslav zásah na hořící automobil. Ve dnech 29.-30.5.se jednotka zúčastnila likvidace velkého požáru ve firmě VDO Brandýs nad Labem. V červnu bylo dokoupeno vybavení do CAS 25K a to sada hliníkových žebříků, vysokotlaká hadice a elektrocentrála. Jednotka v tomto roce zasahovala u 36 případů.

iveco

V roce 2002 proběhla výroční valná hromada za účasti 30 členů a 30 hostů. Bylo poděkováno sboru za jeho dobrou činnost a práci s mládeží. Velitelkou žen se stala paní Ivana Hanzlová. V tomto roce naší republiku zasáhly veliké povodně na jejichž odstraňování se podílela i naše jednotka v obcích Klecánky a Řež. Na povodních pracovalo celkem 13 členů výjezdové jednotky. V tomto roce nám bylo zakoupeno nové DA IVECO, které nahradilo již zastaralý vůz DA AVIA, který byl odprodán do SDH Jirny.Jednotka v tomto roce zasahovala u 64 případů.

V roce 2003 se první chůze konala 6.1., na které již bylo hodnoceno 6 výjezdů od počátku roku. Výroční valná hromada se konala 1.3. za účasti 35 členů a 22 hostů. Zástupcem velitele sboru byl zvolen pan Jiří Hanzl a byla předána ocenění za pomoc při povodních v roce 2002. Dne 5.4. se konala noční soutěž výjezdových družstev ve Všetatech, kde jsme skončili na 4 místě. Dne 22.4. jsme pořádali memoriál Ladislava Báči v požárním útoku, naše družstvo mladých hasičů skončilo na 1. místě a družstvo dorostu na 3. místě .Na okresním kole hry Plamen a dorostu naše družstvo mladých hasičů umístilo na 4. místě a družstvo dorostu na 1. místě, z něž postoupili do krajského kola, kde se vybojovali na krásné 5. místo. Dne 14.6. proběhl na městském stadionu ve spolupráci s policií ČR Den záchranářů. Dne 2.11.se jednotka zúčastnila likvidace velkého požáru ve firmě CIUR Brandýse nad Labem. Jednotka v tomto roce zasahovala u 73 případů.

V roce 2004 se valná hromada konala 24.2. za účasti 36 členů a 41 hostů, sbor byl velice kladně hodnocen zástupci HZS. Proběhly dny otevřených dveří pro žáky základních škol v Čelákovicích ve dnech 1. až 5.3. v hasičské zbrojnici. Na noční soutěži ve Všetatech družstvo obsadilo 4.místo. Na dalším ročníku Memoriálu Ladislava Báči se mladší žáci umístili na 3. místě a dorost byl první. Okresní kolo hry Plamen a soutěže dorostu se konalo 15. – 16. 5., kde mladší žáci obsadili 4.místo, starší žáci 6.místo a dorost skončil druhý. V okresním kole dospělých 29. 5. ve Zdibech družstvo mužů obsadilo pěkné 3. místo. V červnu se konaly oslavy 140ti let založení prvního hasičského sboru, kterého jsme se zúčastnili v hojném počtu i s naším historickým praporem. Jako jediní z okresu Praha – východ jsme obdrželi na tento prapor pamětní stuhu. Dne 16.7. nám bylo zbudováno do zbrojnice svolávací zařízení KANGO PLUS. Dále proběhy do konce roku školení velitelů družstev, strojníků, vedoucích mládeže a rozhodčích. Jednotka v tomto roce zasahovala u 44 případů.

V roce 2005 proběhlo první setkání 3.1. za účasti 13 členů. Zastupitelstvo nám schválilo rozpočet na tento rok ve výši 745 000 Kč. Ve dnech 25.2. až 2.3. proběhlo zimní soustředění mládeže v Huti u Jablonce. Valná hromada sboru se konala 12.2. za účasti 78 členů a hostů. Byli zvoleni noví členové výboru a to Miloš Fridrich, Milan Mucha, Roman Bláha, Lukáš Vild, Martina Tomečková a Ivana Hanzlová. Starostou sboru se opětovně stal p.Fridrich, velitelem p. Mucha a zástupcem velitele p. Hanzl, jednatelem sboru je p. Tomečková. Do revizní rady sboru byli zvoleni p. Šťastná a p. Sušánek. V tomto roce byli zvoleni i členové do okresních odborných rad a to následovně, do rady represe p. Mucha, do revizní rady p. Fridrich a do rady mládeže ke stávající člence p. Tomečkové nově i p. Hanzlová. III. ročníku Memoriálu Ladislava Báči se zúčastnilo 30 družstev mládeže a dorostu.Soutěž byla všemi hodnocena jako velmi vydařená. Sportovní družstvo se zúčastnilo 14.5. Staroboleslavského poháru, kde se umístilo na 4. místě a družstva starších žáků obsadily 1. a 3. místo. Na jarním kole hry Plamen a dorostu v Dolínku se družstvo starších žáků umístilo na 4. místě a dva členové družstva dorostu se v jednotlivcích umístili na 4. a 6. místě. Na memoriálu A.Wimmera v Brandýse nad Labem se sportovní družstvo umístilo na 7.místě. Během prvního čtvrtletí byly zakoupeny dvě sady lezeckého vybavení v hodnotě 45 tisíc korun. Toto léto náš sbor pořádal první tábor, který se konal v Miličíně u Benešova. Jeho hlavní vedoucí a organizátorkou byla paní Ivana Hanzlová. Tábor probíhal ve dnech 9.-27.8. a účastnilo se ho 35 dětí. V listopadu se někteří členové výjezdového družstva zúčastnili výcviku s DT v polygonu u HZS Jablonec nad Nisou, po výcviku jsme pak navštívili hasičské muzeum v Chrastavě, kam jsme zapůjčili některé naše vybavení. Jednotka v tomto roce zasahovala u 57 případů.

125 let

Rok 2006 nám začal s posledními údery půlnoci, kdy jsme vyjížděli k prvnímu případu tohoto roku a to k požáru bytu od světlice. Dne 14.1.jsme zasahovali u požáru ve firmě AZ-FLOR Čelákovice se škodou cca 1 milion korun a o deset dní později byla naše jednotka povolána k rozsáhlému požáru bývalého cukrovaru v Úvalech, kde jsme zasahovali mezi prvními. Dne 7.2.naše jednotka zasahovala u tragického požáru ubytovny v Mochově, kde zahynuli tři občané Ukrajiny. Požár byl nahlášen v 9:26 hod. Hořel celý montovaný objekt o rozměrech asi 30 x 15 metrů, který je sestavený z dřevěných buněk. V okamžiku příjezdu hasičů byl celý objekt v plamenech. Jako u mnoha podobných staveb byly na oknech namontovány mříže. Hasiči bojovali s ohněm asi hodinu, než se jim podařilo dostat plameny pod kontrolu. Na místě zasahovaly jednotky HZS Středočeského kraje ze Staré Boleslavi, Kolína, Českého Brodu a SDH Úvaly, Jirny a Lysá n/Labem. Ve dnech 18.-22.2. byla provedena montáž tří sad automatického otevírání vrat na naše garážová vrata. Výroční valná hromada proběhla 25.2.za účasti 35 členů a 35 hostů, kde nám bylo poděkováno za již proběhlé zásahy a starostou města slíbeno další jednání ohledně pořízení vozu se specifikací CAS 32 za již nevyhovující CAS 25 a to s ohledem na potřeby ochrany obyvatel našeho města a jeho okolí, které se v posledních letech začalo velice rozrůstat o nové byty a rodinné domy. S nástupem jarních měsíců začalo rychlé tání sněhu na horách a následné zvedání hladiny řeky Labe, které přineslo opětně povodně. Naše jednotka zasahovala hlavně v obci Sedlčánky a Čelákovice, kde byly zatopeny chatové osady v blízkosti řeky a také v obci Toušeň, kde jsme vyčerpávali několik rodinných domů. V obci Sedlčánky byla provedena evakuace osob s osady Zájezd. Po opadnutí reky jednotka pomáhala s likvidací následků povodní v daných lokalitách.
Po povodních jsme připravili další ročník Memoriálu Ladislava Báči, kterého se zúčastnilo 23 družstev mládeže a dorostu. Naše družstvo starších žáku skončilo na 2. místě a to jen o několik setin. Soutěž byla opět všemi hodnocena jako velmi vydařená. Dne 29.4. jsme byli pozváni na den otevřených dveří do SDH Městec Králové, naše družstvo starších žáků předvedlo požární útok a poté se zúčastnilo i s některými členy našeho sboru námětového cvičení, na kterém se i aktivně podílelo. V Úvalech ve dnech 13.-14.5. proběhlo jarní kolo hry Plamen a dorostu, na němž naše družstvo starších žáků skončilo na 4. místě a naše dvě dorostenky skončily shodně na 5. místě. Zástupci sboru byli dne 15.5. pozváni do policejní akademie. Na setkání nám bylo poděkováno za práci při povodních a ministrem vnitra p. Bublanem předána plaketa HZS ČR. Dne 24.6.náš sbor oslavil 125. výročí založení slavnostní schůzí v kulturním domě v Čelákovicích za účasti 35 členů a 45 hostů. Zde bylo v krátkosti představeno 125 let činnosti našeho sboru, poděkováno všem bývalým i současným členům, byli zde oceněni členové sboru, kteří se v současnosti podílejí na chodu SDH a zástupcem SH ČMS p. Janebou byl našemu sboru předán čestný prapor Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska za svou dlouholetou činnost.