Pátek, 12 dubna, 2024
ČlánkySDH Čelákovice

ČELÁKOVŠTÍ hasiči hodnotili

Sešel se rok s rokem a čelákovičtí hasiči hodnotili svoji práci za rok 2008 v hasičské zbrojnici, za účasti 34 členů sboru a 31 hostů. Sbor má k 1.1.09 75 řádných členů. Z toho je 49 mužů, 15 žen a 11 dětí. Ve výjezdové jednotce JPO III/2 je 24 členů a členek. A nyní k průběhu výroční valné hromady.

Valnou hromadu zahájila jednatelka pí. Tomečková, která přivítala všechny přítomné a zvláště z hostů zástupce města Čelákovic starostu ing. Klicperu, místostarostu pana PaedDr. Rýdla, zástupce okresního sdružení Praha – východ pana Pokorného, zástupce HZS stř.kraje ředitele ÚO Mladá Boleslav plk. Hepa, velitelku stanice HZS Stará Boleslav npr. Vrzalovou a zástupce okolních sborů z Úval, Šestajovic, Jiren, Staré Boleslavi, Sudova Hlavna, Káraného, Městce Králového, Vyšehořovic, Nových Jiren a Sedlčánek.

Po přivítání byl navržen a schválen program valné hromady. V následující zprávě o činnosti za rok 2008, kterou přečetl starosta sboru p. Fridrich: Bylo odpracováno na údržbě techniky, výzbroje a výstroje 1117 hodin, na údržbě stanice, dvora a okolí 791 hodin. Proběhlo jedno námětové cvičení, byly odslouženy 3 stáže na stanici HZS Stará Boleslav, sbor byl s technikou na dnech hasičů na výstavišti v Lysé nad Labem, družstva mužů a žen se zúčastnilo 5 soutěží, 2 členové se zúčastnili soutěže Železný muž v Senohrabech. Byly dohledy při různých akcích, ukázky z činnosti na dětských dnech, účast na kulatých oslavách okolních sborů. Družstvo dorostenek vyhrálo okresní vyhodnocení hry PLAMEN a postoupilo do krajského kola, kde skončily na 9 místě. Byl uspořádán letní hasičský tábor v Miličně, Memoriál Ladislava Báči v požárních útocích mládeže a dorostu. To by tak byl stručný výčet činnosti sboru.

Po zprávě o činnosti sboru následovala zpráva revizní a plán hlavních úkolů na rok 2009. Následovně bylo předáno 8 čestných uznání sboru, 1 čestné uznání okrsku č. 6, 1 čestné uznání středočeského kraje, 1 medaile za zásluhy a 5 věrnostních medailí a to za 10 let, 20 let, 30 let a 50 let. V následující diskuzi vystoupilo 14 diskutujících se zdravicemi a hodnocením činnosti sboru čelákovických hasičů.

Byla kladně hodnocena zpráva o činnosti, která vystihovala poděkování za celoroční činnost práce s mládeží. Další poděkování patřilo výjezdové jednotce za dobrou činnost při výjezdech, kterých bylo 85. Kladně hodnocena byla také spolupráce města s hasiči, která je na velmi dobré úrovni.

Po schválení návrhu usnesení, starosta sboru provedl ukončení výroční valné hromady a poděkoval všem těm, kteří tu hasičskou káru táhnou, za jejich činnost. Výjezdové jednotce přál pevné nervy a všem hodně zdraví v nelehké práci jak pro naše město, tak pro celou společnost. Po podání občerstvení členové i hosté poseděli a zavzpomínali si v družné zábavě na dřívější časy, kdy i oni byli mladší. Hodnocení jak členy tak hosty naší valné hromady bylo kladné, prostě se vydařilo!

Zpracoval starosta sboru
Fridrich Miloš